ΚΟΣΜΟΣ
WORLD
MONDE
WELT
MONDO
MUNDO

Κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα.

Αυτόν τόν Κόσμο, που είναι ίδιος γιά όλους, ούτε και κάποιος από τούς Θεούς ούτε από τούς ανθρώπους εδημιούργησε, αλλ' ήταν πάντα καί είναι καί θά είναι αιώνια, ζών πύρ, που μέ νόμους ανάβει καί μέ νόμους σβύνει.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Απόσπ. Β30)
(E) This world, which is the same for all, no one of gods or men has made; but it was ever, is now and ever shall be an ever-living fire, with measures kindling and measures going out.
HERACLITUS (Fragm. B30)
(F) Ce monde qui est le même pour tous, été fait, par aucun des dieux ni par aucun des hommes; il a toujours été, il est et sera toujours un feu éternellement vivant, s’allumant par mesure et s’éteignant par mesure.
HÉRACLITE (Fragm. B30)
(D) Diese Welt, die selbe von allem, hat weder ein Gott noch ein Mensch geschaffen, sondern sie war immer, ist immer und wird sein ewig lebendes Feuer, sich entzündend nach Maßen und erlöschend nach Maßen.
HERAKLIT (Frag. B30)
(Ι) Quest'ordine, che è identico per tutte le cose, non lo fece nessuno degli Dei né gli uomini, ma era sempre ed è e sarà fuoco eternamente vivo, che secondo misura si accende e secondo misura si spegne.
ERACLITO (Frammenti, Β 30)
(S) Este mundo, el mismo para todos, ni ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que siempre era, es y será fuego eterno, encendiéndose en su justa medidad y apagándose en su justa medida.
HERÁCLITO (Frag. B 30)

ΓΥΝΑΙΚΑ
WOMAN
FEMME
FRAU
DONNA
MUJER

Θάλασσα καί πῦρ, καί γυνή τρίτον κακόν.

Τρια είναι τα κακά. Η θάλασσα, η φωτιά και η γυναίκα.
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ (Γνώμαι Μονόστιχοι, 231)

(Ε) Sea and fire and woman, three evils.
MENANDER (Minor Fragments, 231)
(F) La mer, le feu, la femme: les trois sont des maux.
MÉNANDRE (Sententiae, 231)
(D) Drei sind schlecht. Das Meer, das Feuer und die Frau.
MENANDER (Monosticha, 231)
(Ι) Mare e fuoco e donna, tre mali.
MENANDRO (Sentenze di un verso, 231)
(S) Tres son malos. El mar, el fuego y la mujer.
MENANDRO (Frag.231)

ΠΟΛΕΜΟΣ
WAR
GUERRE
KRIEG
GUERRA

Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.

Ο πόλεμος είναι πατέρας όλων, όλων βασιλιάς. Άλλους ανέδειξε σε θεούς και άλλους σε ανθρώπους, άλλους έκανε δούλους και άλλους ελεύθερους.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Αποσπ. 53)
(EN) War is the father of all and the king of all; and some he has made gods and some men, some bond and some free.
HERACLITUS (Frag.53)
(FR) La guerre est père de tout, roi de tout, a désigné ceux-ci comme dieux, ceux-là comme hommes, ceux-ci comme esclaves, ceux-la comme libres.
HÉRACLITE (Frag.53)
(DE) Auseinandersetzung ist aller Dinge Vater, aller Dinge König, die einen erweist er als Götter, die andern als Menschen, die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien.
HERAKLIT (Frag.53)
T) Il conflitto è padre di tutte le cose, signore di tutte le cose, mostra gli uni come dei, gli altri come uomini, rende gli uni schiavi, gli altri uomini liberi.
ERACLITO (Frag.53)
(SP) La guerra de todos es padre, de todos rey; a los unos los designa como dioses, a los otros, como hombres; a los unos los hace esclavos, a los otros, libres.

HERÁCLITO (Fragmento, 53) 

ΕΡΓΑΣΙΑ

WORK
TRAVAIL
ARBEIT
LAVORO
TRABAJO


Ἔργον δ’ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ’ ὄνειδος.
Η δουλειά καμμιά ντροπή δεν είναι, η αργία είναι ντροπή.
ΗΣΙΟΔΟΣ (Έργα και Ημέραι, 311)
(EN) Work is no disgrace, it is idleness which is a disgrace.
HESIOD (Works and Days, 311)
(FR) Ce n' est point le travail, c' est l' oisiveté qui est un déshonneur.
HÉSIODE (Les Travaux et les Jours, 311)
(DΕ) Arbeit schändet nicht, die Trägheit aber entehrt uns.
HESIOD (Werke und Tage, 311)
(ΙΤ) Non il lavoro ma l'ozio è un disonore. Esiodo
ESIODO (Opere e giorni, 311)
(SP) No es el trabajo quien envilece, sino la ociosidad.
HESIODO (Trabajos y días, 311)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ
LAST WORDS
DERNIERS MOTS
LETZTE WÖRTER
ULTIME PAROLE
ÚLTIMAS PALABRA

Ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις· ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ.

Αλλά τώρα πια είναι ώρα να φύγουμε, εγώ για να πεθάνω, κι εσείς για να ζήσετε. Ποιοι από μας πηγαίνουν σε καλύτερο πράγμα, είναι άγνωστο σε όλους εκτός από τον θεό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Πλάτων, Απολογία 41e)

N) The hour of departure has arrived, and we go our ways- I to die, and you to live. Which is better god only knows.
SOCRATES (Plato, Apology 41e)
(FR) Mais voici l’heure de nous en aller, moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage, nul ne le sait, excepté le dieu.
SOCRATE (Platon, Apologie 41e)
(DE) Jedoch – es ist Zeit, daß wir gehen: ich, um zu sterben, und ihr, um zu leben. Wer aber von uns beiden zu dem besseren Geschäft hingehe, das ist allen verborgen außer nur Gott.
SOKRATES (Platon Des Sokrates Verteidigung)
T) Ma già ora è di andare: io, a morire; voi, a vivere. Chi di noi andrà a stare meglio, occulto è a ognuno, salvoché a Dio.
SOCRATE (Platone, L' apologia 41e)
(SP) Pero es ya hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. Quién de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el dios.

SÓCRATES (Platón, Apologia, 41e)